TLMOČENIE

Ponúkame Vám kvalitné služby konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, na ktorého kvalitu sa môžete spoľahnúť.

 

 

 

 

 

Zabezpečíme Vám kvalitného a spoľahlivého tlmočníka pri:

  • rokovaniach
  • prednáškach
  • obhajobách
  • obchodnej komunikácii
  • alebo všade tam, kde je potrebný tlmočník

 

Tlmočenie:

Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je 8 hodín vrátane všetkých prestávok a prerušení.
Dodávateľ a objednávateľ sa môžu vopred dohodnúť na práci v rozsahu polovice pracovného dňa, t.j. 4 hodín.   

Nasadenie dlhšie ako 4 hodiny sa rozumie ako celodenné nasadenie. Ak pracovný deň tlmočníka presahuje 8 hodín, zvyšuje sa základná sadzba za každú ďalšiu začatú hodinu nad rámec 8 hodín minimálne o 15%.

Úhrada cestovných náhrad (cestovné, stravné, ubytovanie, vreckové a pod.) sa riadi platnými predpismi v Slovenskej republike. Čas strávený na pracovnej ceste mimo svojho trvalého bydliska do miesta pracovného nasadenia hradí odberateľ vo výške 50% z príslušnej sumy za tlmočenie.

Ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, je objednávateľ povinný poskytnúť tlmočníkovi včas, pred zahájením tlmočenia písomné príspevky účastníkov. Objednávateľ nemá právo žiadať od tlmočníka inú činnosť, ako bola vopred dohodnutá.

 


V prípade záujmu o tlmočenie prosím napíšte nám tu, alebo zavolajte a radi Vám zodpovieme na akékoľvek vaše otázky ohľadom tlmočenia.